Pimpinan

Rektor : Dr. Agussani, M.AP.
Wakil Rektor I : Dr. H. Muhammad Arifin, SH., M.Hum.
Wakil Rektor II : Akrim, S.PdI., M.Pd.
Wakil Rektor III : Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si.
Sekretaris Universitas : Gunawan, SPd, M.TH.

Direktur : Dr. Syaiful Bahri, M.AP
Sekretaris Direktur : Drs. Junaina Alsa, Apt, MM

Ketua Program : Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum.
Sekretaris Program : Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum.